Kim Seongjin: Thank you GD!!!  Thank you VIP!!! See you soon~~ 

source: GuardJin@Twitter
Reactions: